Recht

Terug naar overzicht

Rechten
In 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld (Kinderrechten-verdrag). Nederland heeft dit verdrag, samen met bijna alle landen in de wereld, ondertekend. In dit verdrag van 54 artikelen staan alle kinderrechten beschreven. Dit zijn de belangrijkste rechten van kinderen in Nederland.

Wil je meer weten?
www.dekinderombudsman.nl

Ben je ouder dan 18?

Aangifte doen
Als je aangifte doet, verzoek je om strafvervolging. Dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie. Wil je meer weten over aangifte doen www.vraaghetdepolitie.nl

In aanraking met politie
Als je ervan verdacht wordt iets strafbaars te hebben gedaan mag de politie je aanhouden, ze vragen hoe je heet, waar je woont en wat je geboortedatum- en plaats is.
Als je onder de 18 bent dan val je nog onder het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht is milder dan het volwassenenstrafrecht. Soms kan een rechter bepalen dat je toch onder het (volwassenen) strafrecht valt als je 16 of 17 bent. Je moet dan wel iets misdaan hebben dat bij ernstige strafbare feiten hoort, of je “volwassen” gedragen hebben. Omgekeerd kan het ook: je kunt dus als 18-, 19- en 20-jarige onder het jeugdstrafrecht vallen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een misdrijf hebben gepleegd kunnen in een jeugdgevangenis terecht komen, of een geldboete krijgen. Als je onder de 12 jaar bent en je pleegt een misdrijf, dan wordt je niet vervolgd. Wel kunnen er maatregelen opgelegd worden door de kinderrechter, zoals het benoemen van een voogd die toezicht op je gaat houden.
www.vraaghetdepolitie.nl
www.rechtvoorjou.nl

Discriminatie
Voel je je gediscrimineerd of kom je in een situatie waar je op basis van discriminatie benadeeld wordt? Lees hier meer www.discriminatiezaken.nl

Juridische ondersteuning
Wil je juridisch advies of antwoord op je vragen? www.juridischloket.nl

X